Control de la corrosió amb fosfat a l’aigua potable


Introducció

Els metalls de la canonada tendeixen a rovellar-se quan entren en contacte amb l’oxigen dissolt de l’aigua. Aquest fet dóna com a resultat la formació d‟òxids metàl·lics estables. La corrosió als sistemes de distribució d’aigua pot afectar la salut dels consumidors, els costos i l’estètica de l’aigua tractada. Els sistemes més antics poden incloure soldadures a base de plom que cal protegir per evitar concentracions elevades de plom. De fet, així està regulat per la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu a 5 ug/l, ja que és molt perjudicial per a la salut.

Sovint s’utilitzen inhibidors de la corrosió com fosfats inorgànics en forma de polifosfats, ortofosfats, fosfats vitris i fosfats bimetàl·lics. L’addició de fosfats pot formar una capa de protecció a la canonada i contenir la corrosió. Per garantir, una correcta dosificació de fosfat que permeti tenir un control adequat de la corrosió es requereix una monitorització amb un analitzador fiable. També s’aconsegueix una reducció dels costos operatius.

 

Control de la corrosió amb Fosfat.

El Fosfat es fa servir comunament per minimitzar la corrosió en els sistemes de distribució d’aigua potable. Aquí ens referim a canonades d’aigua potable residencials, comercials i industrials. El fosfat també serveix per reduir la corrosió per plom i per complir els estàndards de l’administració. Per aconseguir la passivació de sistemes nous o no tractats prèviament, el fosfat generalment es dosifica a > 3,0 mg/L com a ortofosfat. La dosi típica de manteniment per garantir el control de la corrosió és de 0,5-1,5 mg/L.

 

Monitorització del tractament amb Fosfat.

És necessari monitoritzar la concentració de fosfat per assegurar un control adequat de la corrosió. El monitoratge manual és possible. No obstant això, per evitar la infradosificació o la sobrealimentació durant els períodes de flux fluctuant del sistema, és avantatjós el monitoratge continu. El control de la dosificació de fosfat amb un analitzador en línia permet:

  • Minimitzar la corrosió per complir els requisits normatius
  • Reduir els costos dels productes químics afegits

 

El gràfic anterior mostra una infradosificació de fosfat (línia blava) mentre que el cabal augmenta amb el sistema dalimentació manual. Els resultats són un major risc de corrosió a la xarxa de distribució i una major concentració de plom a l’aigua potable. Un sistema continu amb alimentació automàtica permet el manteniment dun punt dajustament desitjat independentment de la fluctuació del cabal.

Un mesurament automàtic del fosfat proporciona tota la informació necessària. Així, és senzill portar un control adequat de l’inhibidor de corrosió per minimitzar la corrosió i el cost.

 

LA NOSTRA SOLUCIÓ: Analitzador AMI Phosphate II

Analitzador en línia, de l’empresa suïssa SWAN ANALYTICAL INSTRUMENTS, per al mesurament automàtic i continu d’ortofosfats dissolts. Ideal per monitoritzar i controlar el procés de dosificació de fosfat. Rang de mesura: 0,01-10 ppm PO4

La seva càmera de desbordament i el fotòmetre de flux continu eliminen els problemes de recobriment i obstrucció. El mòdul de neteja opcional redueix els esforços de manteniment.

Les funcions de vigilància integrades generen alarmes si el mesurament no és vàlid. Els problemes habituals són manca de flux, dipòsits de reactius buits, funcionalitat de vàlvula i fotòmetre.

No hi ha pèrdua de dades després d’una errada de l’alimentació. Totes les dades es guarden en una memòria permanent. Disposa de protecció contra sobretensions d’entrades i sortides, i separació galvànica d’entrades de mesura i sortides analògiques. L’analitzador està comprovat de fàbrica i llest per ser instal·lat i funcionar.

Share :
Related Posts