TRACTAMENT D'AIGÜES

EDAR-Depuradora

 • Físic-químic: separació de sòlids en suspensió, greixos ... amb equips de flotació (DAF, CAF)
 • Decantació secundària amb flotadors (DAF, CAF)
 • Espessiment de fangs (DAF)
 • Cabal d'aigua en recirculació de llots
 • Cabal d'aigua en canal d'entrada i / o sortida
 • Mesura d'interfase de fangs decantats (decantador secundari)
 • Mesura de la Duresa de l'aigua
 • Cabal d'aire a bufadors
 • Detecció de gasos (toxicitat / explosivitat) fix i portàtils. Electroquímics, Pellistor, IR i PID
 • Paràmetres fisicoquímics (pH, conductivitat, redox, oxigen dissolt, terbolesa, sòlids ...)
 • Paràmetres bioquímics, TOC
 • Paràmetres químics, amoni, nitrats ....
 • Mesura de nivell mitjançant radar, ultrasons, i TDX; per a líquids, sòlids, pastes i interfases. No afectats per pols, escumes o recobriments.
 • Digestió de llots amb producció de Biogàs; concentració de CH4 i H2S
 • Cabal de biogàs
 • Qualitat de biogàs (CH4) en digestors
 • Mesura del clor lliure, combinat, i total, ozó (desinfección- tractament terciari)

ETAP-Potabilitzadora

 • Mesura de la matèria orgànica (SAC 254)
 • Mesura de cabal abans i després dels filtres
 • Mesura del clor lliure, combinat, i total, ozó (desinfecció)
 • Separació de sòlids en suspensió, mitjançant flotadors per aire dissolt (DAF)
 • Paràmetres fisicoquímics (pH, conductivitat, redox, oxigen dissolt, terbolesa, sòlids)
 • Paràmetres bioquímics, TOC
 • Mesura de nivell mitjançant radar, ultrasons, i TDX; per a líquids, sòlids, pastes i interfases. No afectats per pols, escumes o recobriments.