Factors que impacten en la precisió dels cabalímetres màssics serra per dispersió tèrmica; el perfil de flux i el seu condicionament PART III


Vam finalitzar aquesta sèrie d’articles sobre els cabalímetres màssics parlant sobre la influència dels condicionadors de flux.

Condicionadors de flux segons trams rectes

Les múltiples pertorbacions anteriors a l’equip tenen un efecte acumulatiu en el perfil del flux. Si no és possible tenir els suficients trams rectes s’aconsella utilitzar un condicionador de flux.

Els condicionadors de flux poden proporcionar un perfil de flux uniforme en la ubicació del sensor. Aquest perfil de flux és diferent del perfil de flux que es produeix quan tenim els trams rectes òptims per a l’aplicació. Justament per això és essencial calibrar el cabalímetre amb el condicionador de flux coneixent els detalls del punt d’ubicació. Amb això ens referim a: tipus de gas, característiques de la canonada, trams rectes ascendents disponibles, pertorbacions i la profunditat.

Condicionadors de flux de la marca Serra: si els trams rectes són insuficients, els dos tipus de condicionadors de flux proporcionen un perfil de flux uniforme.

Cabalímetre en línia: per a aquest tipus el condicionador de flux està integrat dins el cos del cabalímetre.

Condicionador per a mesuradors d’inserció: pot ser efectiu el muntatge de dues plaques de condicionament situades entre dues brides. L’usuari final és qui subministra les brides per a aquesta instal·lació

Condicionador per mesuradors d'inserció

Condicionador de flux intern per mesurador d’estil d’inserció

 

importància del condicionament del flux

taula 1. Aquesta taula demostra la importància del condicionament de flux amb els diàmetres de canonada recomanats anteriors a l’equip.

 

La Taula 1 mostra el tram de longitud requerit en les canonades per un cabalímetre màssic amb el condicionament de cabal integrat, comparat amb una placa d’orifici.
En tots els casos, el condicionament de cabal redueix significativament la distància recomanada (trams rectes) anteriors a l’equip, per a una instal·lació correcta del mesurador màssic per dispersió tèrmica.

Conclusió

Considerant els cabalímetres màssics Serra per dispersió tèrmica en qualsevol aplicació, primer s’ha de determinar la ubicació cautelosament. També s’hauria de raonar a posteriori que la ubicació més convenient potser no ofereixi els resultats més precisos. És important proporcionar al fabricant del cabalímetre màssic tèrmic, les condicions d’aplicació de l’usuari final (dades sobre la canonada, la barreja de gas o gasos utilitzats, la pressió del procés, i el recorregut com les alteracions del mateix), perquè ens ofereixi el mesurador de cabal més apropiat, sent així la correcta i propicia calibratge en fàbrica del mesurador.

Per a més informació contactar amb MATELCO, S.A tel. 93.66.55.553 , o per correu des de la secció contacte.

Factors que impacten en la precisió dels cabalímetres màssics serra per dispersió tèrmica; el perfil de flux i el seu condicionament PART II


Seguim amb la segona part de la sèrie d’articles sobre els nostres cabalímetres màssics Serra.

 

Calibratge en fàbrica.

Quan es mesura un gas amb cabalímetres màssics Serra per dispersió tèrmica, és important que el fabricant conegui les condicions de procés de l’aplicació que l’usuari final requereix per a aquest mesurador. D’aquesta manera, el fabricant pot calibrar l’instrument d’acord amb l’aplicació. Sense fer aquests passos previs, poden produir-se imprecisions en la velocitat de flux.

Durant el calibratge, al banc de cabal, per part del fabricant, es mesura una quantitat específica de gas que flueix pel sensor. Aquest procés es repeteix diverses vegades al llarg del rang d’operació per a determinar la relació entre el cabal màssic i el senyal per al gas i el sensor sotmès a calibratge.

Punts a tenir en compte:

1.- Mida de la canonada

Revisar la mida de la canonada en el lloc de la instal·lació, el gruix de la canonada i la velocitat màxima del gas. S’ha de transmetre aquesta informació al fabricant per al calibratge òptima.

2.- Composició del gas

És indispensable calibrar el mesurador amb el gas que l’usuari final utilitzarà ja que cada gas té diferents propietats tèrmiques. A més, qualsevol canvi en la composició del gas generarà resultats incorrectes. Mentre que alguns gasos són purs, com el nitrogen o l’argó, altres, com el biogàs, consisteixen en una barreja de gasos. En l’últim cas, és important disposar tant del contingut de Metà com el de CO2. També s’ha de transmetre aquesta informació al fabricant per un calibratge idònia.

3.- Gas humit

Si hi ha humitat o partícules en el gas, s’ha de modificar correctament la instal·lació per evitar que cap condensat arribi al sensor. El principi primordial dels cabalímetres màssics per dispersió tèrmica implica la transferència de calor causada pel flux de gas. La humitat condensada en el gas que entra en contacte amb el sensor escalfat augmenta ràpidament la transferència de calor, i el cabalímetre respon amb un pic, donant un mesurament inexacta del cabal.

Els següents passos poden ajudar a resoldre els problemes amb gasos humits quan es mesura amb cabalímetres màssics per dispersió tèrmica:

  • a) Inclineu el sensor 45 graus a la canonada. Així si es produeixen condensacions a la paret de la canonada, la mateixa gravetat allunyarà la condensació del sensor.
  • b) Quan s’utilitza un dipòsit de separació de condensats, el condensat s’acumula en el fons separat del gas. En aquest cas, el gas flueix pel recipient reduint la velocitat i on realitza un canvi de direcció. la gravetat fa que els condensats caiguin mentre el gas puja i surt, eliminant la humitat del gas.
  • c) En alguns casos, es pot aplicar una cinta escalfada en la superfície exterior de la canonada per prevenir la condensació.

4.- Trams rectes anterior

La ubicació de la instal·lació del mesurador és crucial. Les pertorbacions afecten negativament al perfil de flux del cabal de gas. A més pertorbacions anteriors, es necessitarà una canonada amb més trams rectes per aconseguir el perfil de flux requerit.

5.- Profunditat d’inserció

La sonda del sensor dels cabalímetres màssics Sierra ha d’estar al centre de la canonada. Així la major velocitat del cabal es detectarà el més lluny possible de les parets de la canonada. Existeixen almenys dos mètodes per a la inserció de la sonda al centre de la canonada.

la sonda del sensor del cabalímetre ha de instal·lar-se al centre de la canonada.

Per a més informació contactar amb MATELCO, S.A tel. 93.66.55.553, o per correu des de la secció contacte.