Mesura de terbolesa com a tendència per als productes de la corrosió en el cicle aigua-vapor


Monitorització dels productes corrosius

Lukas Staub, Michael Rziha i Marc Lendi. VGB PowerTech 3 | 2019

Visualitza aquí l’article original (en anglès): Turbidity measurement as trend monitor for particulate corrosion products”

El monitoratge dels productes corrosius és essencial per determinar l’efectivitat del tractament químic del cicle aigua-vapor. Avui dia, la determinació de la tendència per als productes de corrosió en les centrals tèrmiques és encara més important. Això és degut a la quantitat de centrals tèrmiques que existeixen com a resultat del major ús de fonts d’energia renovables a les xarxes.

La determinació exacta i completa dels productes de corrosió, que estan gairebé sempre presents com partícules no dissoltes, només es pot realitzar mitjançant mètodes d’anàlisi complexos i que requereixen molt de temps. Si ens fixem en les centrals tèrmiques modernes, aquests mètodes manuals i analítics són bastant inadequats a causa del poc temps i de la forta oscil·lació. Això fa que no es puguin seguir (pics) d’una manera completa i satisfactòria. Encara que aquests processos no poden ser reemplaçats completament per sistemes de mesurament en línia.

Per altra banda, alguns paràmetres es poden monitoritzar en línia, marcant tendències i sent d’utilitat. Les possibilitats tècniques i els límits del mesurament de la terbolesa s’analitzen com una tendència per a productes corrosius.

 

Introducció al mesurament de terbolesa.

La dispersió de la llum és un fenomen físic, de summa importància, per a la comprensió de la terbolesa. La teoria de la dispersió de la llum és força complicada, ja que la dispersió depèn de diferents paràmetres físics:

 • Mida de la partícula, la forma i les seves propietats dielèctriques (absorció, refracció …),
 • Espectre de la longitud d’ona i la polarització del feix de llum il·luminant,
 • Direcció de la il·luminació i detecció.

La partícules molt més petites que la longitud d’ona dispersen la llum simètricament al voltant del feix de llum. Principalment en direcció cap a endavant i cap enrere. Les partícules de grandària comparable a la longitud d’ona i les partícules més grans dispersen predominantment en direcció cap a endavant. Així, com més gran és la partícula, més intensa és.

La dependència de la mida de partícula és menys pronunciada en un angle de 90º respecte al feix incident. A més, la intensitat de la llum dispersada depèn de la longitud d’ona i de la mida de partícula. Com més petita és la partícula, més eficientment dispersa la llum de longitud d’ona més curta. Les propietats dielèctriques de les partícules, és a dir, la refracció i absorció del feix de llum incident, també influeixen en la intensitat de la llum dispersada.

En general, com més gran sigui la diferència de l’índex de refracció de la partícula respecte de l’índex de refracció de l’aigua, més intensa serà la dispersió. Ja que si les partícules estan acolorides i també absorbeixen llum en el rang de longitud d’ona del feix, la intensitat de la llum dispersada s’atenua.

 

Mètodes normatius

Una conseqüència de la dependència de la terbolesa en diferents paràmetres és que la terbolesa només es pot utilitzar com a propietat característica d’una mostra si el mètode de mesurament està estandarditzat. Per a fins de presentació d’informes, segons el requerit en la producció d’aigua potable, l’EPA i la ISO van establir els Mètodes Estàndard EPA 180.1 i ISO 7027 respectivament. Tots dos mètodes estàndard defineixen en detall com s’ha de dissenyar el turbidímetre, així com les unitats de terbolesa (NTU FNU i FAU respectivament).

Al costat d’aquestes dues configuracions de disseny estàndard, hi ha mètodes alternatius aprovats, com el GLI-Method-2 o el Turbiwell de SWAN LED blanc-Method-1. Comú a tots aquests mètodes és el principi de mesura nefelomètrica: la llum dispersada es detecta en un angle de 90 ° respecte al feix de llum incident. (Figura 1)

 

Fig. 1. Disseny no regulat (esquerra); disseny compatible amb ISO i USEPA (dreta).

Si tenim en compte aplicacions en les quals no es requereixi seguir un mètode de mesura estandarditzat, el disseny amb mesura a diversos angles és àmpliament utilitzat. El senyal de llum dispersada de 90 graus es divideix en llum transmesa cap endavant i / o cap enrere, respectivament. L’avantatge d’aquest disseny és la seva capacitat per cancel·lar efectes no desitjats a causa del embrutiment de l’òptica o mostres acolorides.

 

Sensibilitat del turbidímetre

La sensibilitat d’un turbidímetre depèn del seu disseny específic i del mètode de mesurament. La corba de sensibilitat es determina mesurant una sèrie de solucions estàndard de formacina de diferents concentracions.

Cada tipus d’analitzador té la seva pròpia corba de sensibilitat. El gràfic de la figura 2 mostra les corbes de sensibilitat mitjana normalitzades per a dos mesuradors de terbolesa amb un disseny diferent.

 

Fig. 2. Corbes de sensibilitat de dos turbidímetres amb diferents dissenys. Disseny no regulat (vermell) i regulat segons ISO o USEPA (blau)

La relació entre la terbolesa i el senyal no és lineal; està determinada per un polinomi.
A causa d’això,tots els instruments fabricats d’un determinat tipus han de construir-se i ajustar-se de la forma més idèntica possible. Llavors, si les corbes de sensibilitat individuals tenen la mateixa forma, només poden diferir per un factor de proporcionalitat: el factor de calibratge.

 

Aplicació en aigua potable.

El mesurament de la terbolesa és un paràmetre important en la indústria de l’aigua potable. Afecta tant l’acceptabilitat de l’aigua per als consumidors, com la selecció i l’eficiència dels processos de tractament. En particular l’eficiència de la desinfecció amb clor ja que influeix en la demanda de clor i protegeix els microorganismes. També pot estimular el creixement de bacteris quan el clor lliure disminueix.

Les dues pautes més importants pel que fa al mesurament de la terbolesa nefelomètrica de l’aigua potable s’enumeren a la taula 1.

 

Taula 1. Comparació de dues regulacions diferents de mesura de la terbolesa.

 

Regulacions

Les dues regulacions defineixen la formacina com un estàndard primari. La formacina és un polímer insoluble en aigua de color blanc. La seva dispersió es manté estable durant molt de temps. La principal diferència entre la USEPA i la norma ISO és la font de llum.

USEPA defineix un llum de tungstè (llum blanca) i la norma ISO una font de llum infraroja a 860 nm. Les dues fonts de llum tenen els seus avantatges. La sensibilitat als residus blanquinosos a l’aigua és millor amb el llum de tungstè. Però pateix biaixos a causa del color de la solució. La discussió de les diferents fonts de llum utilitzades en els mesuradors de terbolesa es torna molt important quan canvia l’aplicació. En la indústria d’aigua potable, les impureses que s’esperen mesurar són blanques com les partícules.

Per tant, té sentit calibrar i verificar aquests instruments amb un polímer de color blanc d’aspecte similar. Però, què passa si aquests instruments s’utilitzen en el cicle d’aigua-vapor per detectar productes corrosius?

Aquestes partícules òbviament difereixen en el seu color, forma i distribució de mida de les impureses de l’aigua potable. En el següent capítol, es registra un seguit de proves per mostrar el potencial dels diferents dissenys de mesuradors de terbolesa amb partícules d’òxid de ferro.

 

Mesura de la terbolesa de la pols d’òxid de ferro

Els productes corrosius en el cicle d’aigua-vapor poden tenir moltes formes. Els principals cristalls químics formats són magnetita i hematita. En els següents experiments, només es va utilitzar magnetita, pols d’òxid de ferro (II, III) en diferents mides de partícules.

 

Influència de la font de llum.

En el primer experiment, es va inserir pols d’òxid de ferro (II, III) amb una mida mitjana de 1 micres a la mostra. La resposta es va mesurar amb dos mesuradors de terbolesa de la mateixa disseny. Els dos instruments només difereixen en la seva font de llum. A la Figura 3, la línia negra va ser la resposta d’un analitzador amb una font de llum tipus llum de tungstè. La línia vermella va ser la mesura d’una font de llum a 860 nm.

 

Fig. 3. Injecció de pols d’òxid de ferro (II, III) (grandària de partícula promig: 1 micres) amb una concentració de 50 ppb com el total de partícules de ferro. La resposta es va mesurar amb mesuradors de terbolesa similars però amb una font de llum diferent.

La quantitat de pols d’òxid de ferro (II, III) injectat va ser de 50 ppb del total del ferro particulat.

L’ús d’una font de llum amb una longitud d’ona de 860 nm suposa clarament un enorme avantatge per la detecció de partícules de color negre. Per a la mateixa mostra, la resposta per a les dues fonts de llum va ser 0.181 FNU (860 nm) i de 0.054 FNU (llum de tungstè) respectivament.

 

Diferents fonts de llum segons regulacions

A causa de les diferents regulacions sobre l’aigua potable, els analitzadors també poden equipar-se amb diferents fonts de llum. Aquest fet pot portar a una falsa conclusió:

“[…] Atès que les partícules d’òxid metàl·lic generalment són fosques, absorbeixen en lloc de reflectir la llum, de manera que la nefelometria no és un mètode preferit per a aquesta aplicació […]” [2]

L’afirmació anterior és verdadera si s’utilitza un analitzador amb un llum de tungstè. Però amb una font de llum infraroja, el color de la partícula no té la mateixa influència. Les dades experimentals recolzen aquesta teoria.

Per al mesurament de la pols d’òxid de ferro negre (II, III), només és adequada una longitud d’ona segons la norma ISO 7027 (860 nm).

 

Disseny mono o multi-detector (angle de mesura)

Es van comparar dos analitzadors de terbolesa amb font de llum de 860 nm però dissenys diferents.

La resposta del de disseny d’un sol detector (a 90º) va ser més gran. Però el senyal va ser més sorollosa que amb l’analitzador de múltiples detectors (a diferents a angles).

La capacitat del model amb disseny amb diversos detectors per cancel·lar efectes no desitjats a causa de mostres acolorides és un avantatge per al mesurament de pols d’òxid de ferro (II, III). Però el benefici comparat amb la influència de la font de llum és mínim. (Figura 4)

 

Fig. 4. Injecció de pols d’òxid de ferro (II, III) (grandària de partícula promig: 1 micres) amb una concentració de 50 ppb com ferro en partícules total. La resposta es va mesurar amb dos mesuradors de terbolesa. Utilitzant una font de llum de 860 nm però amb dissenys diferents (vermell = 1 detector, verd = múltiples detectors).

 

Influència del tamany de partícula.

La pols d’òxid de ferro (II; III) està disponible comercialment en diverses qualitats i formes. Dos productes es van dispersar en ampolles separades amb concentracions similars de ferro. En una ampolla, la pols tenia una distribució de mida de partícula mitjana de 0,95 micres. Per a la segona ampolla, la pols tenia partícules que no superaven els 50 nm.

La Figura 5 mostra les dues solucions patró- la diferència de terbolesa de les solucions són clarament distingibles.

 

 

Correlació de terbolesa i mesurament del producte corrosiu particulat.

A les potabilitzadores, la qualitat de l’aigua potable es defineix respecte a les unitats nefelométricas de formacina. És la unitat estàndard de terbolesa pel que fa al calibratge amb formacina. Malgrat mostrar una tendència sobre la terbolesa, aquesta unitat no té ús per al cicle aigua-vapor. És per això que hi ha un gran interès en transferir el terme abstracte de terbolesa a una concentració concreta. La majoria de les vegades, el terme de terbolesa es correlaciona amb la concentració de ferro en la mostra.

 

Límit de detecció i distribució de la mida de les partícules.

La Figura 5 demostrar les diferents terboleses que es poden obtenir per a les solucions patró amb la mateixa concentració de ferro. Per tant, la distribució de la mida de partícula juga un paper important per a la correlació de la terbolesa amb la concentració de ferro.

O en altres paraules: només si la distribució de la mida de partícula d’una mostra roman constant al llarg del temps, es pot establir una correlació. Una altra conseqüència d’això és el fet que la correlació ha de ser sobre mostra real, en camp. Una correlació de terbolesa amb ferro en camp de la mostra A no cal que coincideixi amb la correlació de la mostra B.

Un bon exemple de com la mida de partícula influeix en aquesta correlació és el límit de detecció mesurat amb dos tipus de pols d’òxid de ferro (II, III) de diferent mida de partícula. D’acord amb la relació senyal-soroll, es va obtenir el límit de detecció [6]. Per la pols d’òxid de ferro (II, III) si la mida de la partícula és de 1 micres, es podria arribar a un límit de detecció de 0.5 ppb de Fe. Si es repeteix l’experiment amb la mateixa substància, però amb una mida de partícula dins del rang de nanòmetres, es pot arribar a un límit de detecció de 15 ppb de Fe (Taula 2)

 

Taula. 2. Límit de detecció del mesurament de terbolesa pel que fa a la distribució de la mida de partícula. Basada en dades experimentals amb pols d’òxid de ferro (II, III).

Si es compara la precisió dels mesuradors de terbolesa, un límit de detecció establert per a una “concentració de ferro” és totalment inútil si no s’està indicant la mida de partícula.

 

Mètodes comparatius.

D’acord amb la guia tècnica de IAPWS “Mostreig i anàlisi de productes de corrosió per a plantes de cicle combinat i fòssil”, es defineixen tres termes pel que fa a “productes de corrosió” (Figura 6): [1]

 

Fig. 6. Definició de diferents termes segons [1].

 • Productes de corrosió dissolts: forma ionitzada. Aquesta fracció no es detecta amb el mesurament de terbolesa.
 • Producte de corrosió particulats: productes de corrosió en suspensió. Aquesta fracció es detecta amb mesurament de terbolesa.
 • Productes de corrosió total: la suma dels productes de corrosió dissolts i particulats.

Depèn de la mostra escollida i del mètode analític, si s’està mesurant la totalitat dels productes corrosius o només una fracció del producte de corrosió particulat.

Amb el mostreig habitual de productes de corrosió, els sòlids suspesos es recullen – retenen – capten amb una malla. Aquesta fracció es defineix com “productes de corrosió particulada”. Tot el que traspassa la malla es defineix com la fracció “dissolta”. D’això es dedueix que els productes de corrosió “dissolts” inclouen totes les partícules que passen a través del filtre. Però amb el mesurament de la terbolesa, fins i tot es detecten sòlids en el rang de nanòmetres. En conseqüència, si la fracció del producte de corrosió dissolta és insignificant en comparació amb la fracció del producte de corrosió particulat, la terbolesa es pot correlacionar amb la totalitat dels productes corrosius.

 

Consells útils per a una correlació entre terbolesa-ferro / coure.

Si una mesura de terbolesa es correlaciona amb una concentració de ferro / coure, s’han de tenir en compte els següents consells:

 • La mostra manual o la mostra del producte corrosiu s’han d’obtenir del mateix punt que s’extreu la mostra l’analitzador de terbolesa
 • Es requereixen condicions estables.
 • El mètode comparatiu per a l’anàlisi de ferro / coure ha de tenir un límit de detecció apropiat
 • Només si la fracció de “ferro / coure dissolt” és insignificant, la terbolesa es pot correlacionar amb el “producte de corrosió total”
 • La relació entre la terbolesa i la concentració de ferro / coure és només lineal en una petita part de la concentració

 

Plantes amb funcionament cíclic i ferro total.

En els anomenats “bons temps” la majoria de les Plantes es gestionaven amb una càrrega base. O almenys amb molt poques variacions de càrrega, les anàlisis de ferro total només se sol·licitaven màx. 1 cop al dia. O com a molt 3 vegades per setmana a causa de que no s’esperaven ni es produïen fortes fluctuacions. No obstant això, la situació va canviar per complet en desaparèixer les plantes amb càrrega base, per això la importància de tenir un coneixement detallat de la tendència del ferro total.

Les condicions estables aconsellades en totes les guies actuals no s’aconsegueixen en plantes amb una operació flexible. I prendre mostres manualment per realitzar una anàlisi i avaluació, és pràcticament impossible. Això és per que les plantes disposen de poc personal químic que disposi del temps i els equips necessaris per a realitzar les anàlisis al laboratori. D’altra banda, sense aquestes tendències i dades, desenvolupar una estratègia de manteniment és impossible. Això pot ocasionar danys importants i d’elevat cost com el desgast en les vàlvules de control, l’impacte i l’erosió de partícules, i problemes en dipòsits .., etc.

Si tenim en compte també les concentracions experimentades de ferro total durant aquests esdeveniments (aconseguint un màxim de fins a x mg / kg!), els mètodes analítics necessaris en el rang inferior de mg / kg són certament innecessaris i no es requereix una precisió tan elevada .

 

Necessitat de mesures precises

Els mètodes d’aproximació com la monitorització en línia de la terbolesa poden servir d’ajuda. Tot i que, cal indicar clarament que aquests mètodes no poden reemplaçar en absolut una anàlisi adequada. Ja que la conversió de la terbolesa a concentració sempre tindrà un error significatiu. Per tant, no s’ha d’utilitzar aquesta mesura per reemplaçar una anàlisi adequada. No obstant això, com a mesura de tendències i per tenir una estimació dels nivells de concentració aproximats (pocs mg / kg, o alguns 100 mg / kg, etc.), la mesura de terbolesa pot ser una eina de gran ajuda. Servirà per indicar on s’alliberen els productes corrosius i com es distribueixen.

 

Casos d’estudi

Els 2 gràfics de la Figura 7 mostren l’ús de la terbolesa en línia en diferents ubicacions i situacions.

 

Fig. 7. Fluctuació dels productes corrosius a l’aigua d’alimentació causada per la gran variació de la càrrega.

Els valors assolits i mostrats a la Figura 8 es van aconseguir gràcies a un programa de mesures en paral·lel, amb òptimes mostres recollides. Com es va esmentar anteriorment, els valors individuals poden diferir lleugerament. Però a nivell general la tendència sempre va ser concordant.

 

Fig. 8. Terbolesa (com Fe) durant l’arrencada

Aquestes tendències també demostren clarament que confiar únicament en mostres obtingudes en condicions de càrrega estable pot portar a conclusions falses. En altres paraules: això pot influir en l’operari, donant-li una falsa seguretat.

 

Conclusió.

El mesurament de la terbolesa és un bon mètode per al monitoratge de tendències de productes corrosius particulats en el cicle aigua-vapor.

L’analitzador ha d’estar equipat amb una font de llum d’acord amb la normativa ISO 7027 (860 nm).

La correlació de la terbolesa amb el ferro / coure depèn de diverses propietats de la partícula. Com ara, la mida de partícula i la seva distribució. Aquestes propietats són particulars per a cada planta i poden canviar amb el temps. Per tant, el mesurament de la terbolesa no pot reemplaçar una anàlisi acurat. Atès que la conversió de la terbolesa a concentració sempre tindrà un error significatiu.

No obstant això, si prenem aquestes dades com a anàlisi de tendència i per a una estimació dels nivells de concentració aproximats (pocs mg / kg, o alguns 100 mg / kg, etc.), la mesura de terbolesa en línia pot ser una eina útil. Ja que ens indica on es troben els productes corrosius i com aquests es distribueixen. Això finalment ens servirà de suport per a les estratègies d’operació i manteniment en cada planta.

Entrevista a Anna Borrell: “Donem als nostres clients la millor solució tècnica-econòmica per l’automatització dels seus processos industrials”


trayectoria-automatización-de-procesos-industriales

Innovació i proximitat amb el client són dos dels pilars que acompanyen Matelco des de la seva creació. Es així com podem donar resposta a les necessitats d’automatització de processos industrials en diferents sectors.

La seva directora general, Anna Borrell, ens explica les claus del seu èxit durant més de 50 anys i com s’enfronta Matelco als nous reptes de les tecnologies intel·ligents.

 1. En els seus orígens a l’empresa INDUSTESA, creada el 1956, quins són els factors que van motivar el naixement de Matelco?

A la dècada dels 50 l’evolució tecnològica aplicant l’automatització de processos industrials es trobava molt parada. Existia una gran manca d’equips d’importació i no hi havia producció nacional.

En aquestes circumstàncies, és quan els accionistes d’INDUSTESA van pensar que la fabricació i venda d’automatismes per a la modernització tecnològica de la indústria era un tema de gran projecció.

Amb aquesta idea a l’any 1968 van comprar l’empresa Matelco. En aquell moment es va dotar de les instal·lacions i el capital humà necessaris per dissenyar i fabricar automatismes electrònics per al control de processos industrials. Entre d’altres destacaven: dispositius fotoelèctrics, equips per al control i mesura de nivells en dipòsits i sitges, sistemes per al control de fabricació de màquines, etc.

 1. Amb més de mig segle oferint solucions per al control i l’automatització de processos industrials, a quines necessitats respon Matelco en cadascuna de les indústries amb les que treballa?

Oferim als nostres clients la col·laboració d’un equip humà experimentat, altament qualificat i capaç d’aportar solucions innovadores a mida per a cada indústria.

 1. Una de les grans apostes de Matelco rau en la innovació constant. Quin és el seu secret per mantenir-se al dia en tots els sistemes i serveis que ofereix?

Millorant de forma contínua. Implicant les persones que treballen a Matelco per treballar de forma òptima i eficaç.

 1. A més, el 1997 Matelco va implementar un sistema de qualitat per a la renovació constant de l’empresa. En què consisteix aquest sistema d’actualització?

L’objectiu principal de continuar certificats amb la ISO 9001: 2015 és seguir analitzant, revisant i millorant els nostres processos. Només així podem ser més eficients i donar un millor servei.

 1. Un altre dels pilars de Matelco és el seu equip de professionals. Quins són els processos de treball dels empleats per oferir una resposta òptima a les necessitats dels seus clients?

Escoltar atentament als nostres clients. Veure quines necessitats tenen i donar-los la millor solució tècnica-econòmica per a l’automatització dels seus processos industrials. També dotant-los d’eines informàtiques (CRM, ERP, CAD, 3D …) i tecnològiques punteres, per ajudar-los en el seu treball diari.

 1. Entre la llista de projectes realitzats, trobem serveis per a grans empreses de sectors com el petroquímic, Energètic, Químic, etc. ¿Quins són els passos que ha seguit Matelco en la seva evolució per consolidar-se entre aquestes grans multinacionals?

Mantenir importants acords de col·laboració, amb empreses internacionals. Aquestes són tècnicament capdavanteres en els productes que fabriquen. Això ens permet oferir solucions integrades de màxima qualitat i innovació.

 1. A més d’aquests passos, quins altres aspectes considera clau per a l’èxit de Matelco entre els seus clients?

Estar a prop d’ells i treballar amb responsabilitat, honestedat i rectitud.

 1. En l’actualitat s’estan succeint múltiples canvis en la producció de les indústries. Molts d’aquest canvis són provocats per l’arribada de la indústria 4.0 al mercat espanyol. Com afecten aquests canvis a Matelco i a quins nous reptes s’enfronta l’empresa per respondre a les noves necessitats dels clients?

Hem implementat noves tecnologies en tots els departaments de MATELCO (administració, vendes, logística …), per ser més eficients. D’aquesta manera oferim un millor servei als nostres clients.

Això ha suposat una transformació organitzacional. Una nova manera de treballar. Relacionar-se i comunicar-se entre els treballadors per oferir les millors solucions per a l’automatització de processos industrials i per que obtinguin excel·lents resultats.

 

Els enginyers de Matelco ensenyen com optimitzar el rendiment dels seus analitzadors per a aigües pures


Analitzadors de la marca SWAN en una planta d’energia

El nostre servei tècnic compta amb un equip d’enginyers i tècnics qualificats. Persones especialment capacitades per a la formació del seu personal tècnic.

En aquesta entrada us expliquem una formació que recentment vam realitzar. Anava dirigida al personal de manteniment i del laboratori d’una planta d’energia. A les seves instal·lacions, vam poder aclarir tots els seus dubtes en el maneig i manteniment dels analitzadors de la marca SWAN.

Els enginyers de Matelco van exposar tota la seva experiència en analitzadors per a aigües pures. Vàren centrar les seves explicacions en el cicle aigua-vapor de la planta d’energia.

“El propòsit principal d’aquesta formació era aconseguir que el personal optimitzés al màxim el funcionament dels analitzadors.”

En el següent gràfic podem veure el cicle aigua-vapor. El sistema responsable de traslladar la calor, des de la caldera o intercanviador, fins a la turbina de vapor. Passant per la seva condensació posterior per tornar a l’equip que afegeix calor i tancant finalment el cicle representat .

En les plantes d’energia és comú que sorgeixin problemes en el rendiment del circuit aigua-vapor. Aquest problemes guarden una estreta relació amb l’acumulació de dipòsits o incrustacions i la corrosió. Per aquest motiu, és crucial un correcte control químic de l’aigua de caldera, vigilant diversos paràmetres com l’oxigen, pH, sals (conductivitat) i metalls.

Més concretament, es va analitzar de forma exhaustiva el funcionament i l’operativa del analitzador d’oxigen, el de sodi i el de sílice.

Com funcionen els nostres analitzadors per a aigües pures?

1 # Analitzador d’oxigen: aquest indicador s’ha de mantenir a una concentració (ppb) molt baixa per evitar problemes de corrosió.

2 # Analitzador de sodi. Proporciona un mitjà molt ràpid, selectiu i extremadament sensible per detectar impureses. És el primer catió que passa en una línia de desmineralització.

3 # Analitzador de sílice (SiO2). És el paràmetre més important en mostres de vapor. Això és per que tendeix a dipositar-se sobre els àleps de les turbines poden desestabilitzar i danyar-les.

Durant la formació, l’equip de Matelco va explicar amb detall diversos aspectes clau als assistents. Aspectes com el principi de mesurament, el cicle de mesura i com realitzar la posada en marxa i el manteniment necessari de cada analitzador.

El personal de la planta d’energia va tenir l’oportunitat de fer preguntes i aclarir tots els seus dubtes respecte a aquests analitzadors. També van poder participar en pràctiques de camp que van tenir lloc al final de la jornada formativa.

Els beneficis clau de la nostra formació en analitzadors Swan

Després de la formació, hem observat un augment immediat de la confiança i la tranquil·litat del personal de la planta d’energia. Sobretot en el maneig dels equips subministrats. Això és una garantia per potenciar la durabilitat i el rendiment òptim dels nostres analitzadors.

En síntesi, la nostra formació proporciona una comprensió sòlida sobre com treballar millor amb els analitzadors Swan i sobre el manteniment rutinari. Garanteix que els mesuraments funcionin de forma eficaç i que es disposi de personal tècnic amb experiència en l’ús dels equips.

Si estàs buscant formació en automatització de processos industrials , contacta’ns. T’oferirem el servei d’assessorament tècnic més adequat a les teves necessitats concretes.