Producció i venda d'alumini lacat en continu

Producció i venda d’alumini lacat en continu

MILLOREM L’EFICIÈNCIA DEL PROCÉS, ESTALVIANT ENERGIA I OPERANT DE FORMA SEGURA.

Repte

Proporcionem una solució adaptada a les necessitats d’una empresa fabricant d’alumini lacat , partint de bobines verges d’aliatges d’alumini, i que després de sotmetre-les a un procés de pretractament amb desgreixatge, rentat i fosfatat, se li diposita un recobriment orgànic (pintura) , amb la missió no només de decorar el material, sinó també de protegir-lo contra el frec, la corrosió, l’aigua, la llum solar, etc.

Donada la naturalesa de les pintures utilitzades durant el procés d’assecat i curat es desprenen gasos potencialment explosius que es van acumulant dins dels forns arribant amb facilitat a concentracions de risc.

Un control precís i fiable del LEL (límit inferior d’explosivitat) de forma contínua permet disminuir la recirculació d’aire i augmentar l’aprofitament dels gasos (calents). Com a resultat vam aconseguir millorar l’eficiència del procés estalviant energia i operant de forma segura.

 

Solució

La solució proposada per Matelco és el analitzador Prevex . Un equip robust fabricat per l’empresa americana Control Instruments que mesura el LEL mitjançant la tecnologia patentada FTA (Flame temperature analysis).

Els avantatges principals del nostre analitzador de gasos Prevex són les següents:

  • És un analitzador de gasos poc sensible a l’efecte de variació de la composició de la matriu del gas a analitzar, a diferència d’altres tecnologies com sensors catalítics, FID, etc. Aquesta qualitat dota el model Prevex de major fiabilitat i seguretat dels resultats obtinguts i si no, del control del procés.
  • Proporciona una mesura directa de la inflamabilitat del gas i no mesura indirecta com en altres analitzadors que mesuren la quantitat d’HC i la correlacionen amb inflamabilitat (FID).
  • El nostre analitzador de gas Prevex és un equip de fàcil manteniment i senzilla operativitat a realitzar per part del personal de planta.
  • Temps de resposta <a 1s.
  • Muntatge in situ