PLANTES D'ENERGIA

 • Anàlisi de hidrazina, sílice, sodi, oxigen dissolt, conductivitat (específica, catiònica, desgasificada) fosfat ... en aigües pures del cicle aigua-vapor.
 • Cabalímetres per cabal d'aigua en turbines (C. hidroelèctriques)
 • Control de combustió en centrals de carbó o biomassa. Analitzadors Làser in situ: O2, CO, CO2, CH4 ...)
 • Mesura de cabal màssic de gasos
 • Mesura de cabal de líquids: consums de combustible, circuits de refrigeració etc.
 • Mesura de nivell mitjançant radar, ultrasons, i TDX; per a líquids, sòlids, pastes i interfases. No afectats per pols, escumes o recobriments.
 • Mesura de pressió absoluta, relativa o diferencial
 • Paràmetres fisicoquímics (pH, conductivitat, redox, oxigen dissolt, terbolesa, sòlids ...) per al tractament dels efluents
 • Mesura d'humitat ambiental (% HR)
 • Detecció de gasos fixos i portàtils. Electroquímics, Pellistor, IR i PID
 • Control d'emissions atmosfèriques.