PETROQUÍMICA

 • Control de combustió (analitzadors Làser in situ: O2, CO, CO2, CH4 ...)
 • Control de HF a les unitats d'alquilació
 • Control de la concentració de gasos en ambient a una distància de 10 a 500 m (NH3, HF, CO, CH4, CO2, H2S)
 • Mesura del clor lliure, combinat, i total (torres de refrigeració)
 • Poder calorífic de gas a torxa
 • Control d'explosivitat en procés
 • Control de gas de cua
 • Mesura de la conductivitat segons ASTM2624
 • Impureses en gasos purs
 • Mesura de cabal màssic de gasos en xemeneia o conducte, etc.
 • Mesura de cabal màssic de líquids: transferències, reactors, etc
 • Mesura de nivell mitjançant radar, ultrasons, i TDX; per a líquids, sòlids, pastes i interfases. No afectats per pols, escumes o recobriments.
 • Detecció d'interfases: automatització del drenatge d'aigua en tancs, separadors de fases, etc.
 • Mesura de pressió absoluta, relativa o diferencial.
 • Detecció de gasos explosius: fixos i portàtils (toxicitat / explosivitat)
 • Mesura del cabal de líquids
 • Mesura d'hidrocarburs en aigua
 • Control d'emissions atmosfèriques
 • Control d'inertització en reactors
 • Cabal de gas natural / aire a cremadors