Factors que impacten en la precisió dels cabalímetres màssics serra per dispersió tèrmica; el perfil de flux i el seu condicionament PART II


Seguim amb la segona part de la sèrie d’articles sobre els nostres cabalímetres màssics Serra.

 

Calibratge en fàbrica.

Quan es mesura un gas amb cabalímetres màssics Serra per dispersió tèrmica, és important que el fabricant conegui les condicions de procés de l’aplicació que l’usuari final requereix per a aquest mesurador. D’aquesta manera, el fabricant pot calibrar l’instrument d’acord amb l’aplicació. Sense fer aquests passos previs, poden produir-se imprecisions en la velocitat de flux.

Durant el calibratge, al banc de cabal, per part del fabricant, es mesura una quantitat específica de gas que flueix pel sensor. Aquest procés es repeteix diverses vegades al llarg del rang d’operació per a determinar la relació entre el cabal màssic i el senyal per al gas i el sensor sotmès a calibratge.

Punts a tenir en compte:

1.- Mida de la canonada

Revisar la mida de la canonada en el lloc de la instal·lació, el gruix de la canonada i la velocitat màxima del gas. S’ha de transmetre aquesta informació al fabricant per al calibratge òptima.

2.- Composició del gas

És indispensable calibrar el mesurador amb el gas que l’usuari final utilitzarà ja que cada gas té diferents propietats tèrmiques. A més, qualsevol canvi en la composició del gas generarà resultats incorrectes. Mentre que alguns gasos són purs, com el nitrogen o l’argó, altres, com el biogàs, consisteixen en una barreja de gasos. En l’últim cas, és important disposar tant del contingut de Metà com el de CO2. També s’ha de transmetre aquesta informació al fabricant per un calibratge idònia.

3.- Gas humit

Si hi ha humitat o partícules en el gas, s’ha de modificar correctament la instal·lació per evitar que cap condensat arribi al sensor. El principi primordial dels cabalímetres màssics per dispersió tèrmica implica la transferència de calor causada pel flux de gas. La humitat condensada en el gas que entra en contacte amb el sensor escalfat augmenta ràpidament la transferència de calor, i el cabalímetre respon amb un pic, donant un mesurament inexacta del cabal.

Els següents passos poden ajudar a resoldre els problemes amb gasos humits quan es mesura amb cabalímetres màssics per dispersió tèrmica:

  • a) Inclineu el sensor 45 graus a la canonada. Així si es produeixen condensacions a la paret de la canonada, la mateixa gravetat allunyarà la condensació del sensor.
  • b) Quan s’utilitza un dipòsit de separació de condensats, el condensat s’acumula en el fons separat del gas. En aquest cas, el gas flueix pel recipient reduint la velocitat i on realitza un canvi de direcció. la gravetat fa que els condensats caiguin mentre el gas puja i surt, eliminant la humitat del gas.
  • c) En alguns casos, es pot aplicar una cinta escalfada en la superfície exterior de la canonada per prevenir la condensació.

4.- Trams rectes anterior

La ubicació de la instal·lació del mesurador és crucial. Les pertorbacions afecten negativament al perfil de flux del cabal de gas. A més pertorbacions anteriors, es necessitarà una canonada amb més trams rectes per aconseguir el perfil de flux requerit.

5.- Profunditat d’inserció

La sonda del sensor dels cabalímetres màssics Sierra ha d’estar al centre de la canonada. Així la major velocitat del cabal es detectarà el més lluny possible de les parets de la canonada. Existeixen almenys dos mètodes per a la inserció de la sonda al centre de la canonada.

la sonda del sensor del cabalímetre ha de instal·lar-se al centre de la canonada.

Per a més informació contactar amb MATELCO, S.A tel. 93.66.55.553, o per correu des de la secció contacte.

Share :
Related Posts